Informator o strukturze Uczelni

Rozwiń
Start > Organizacja uczelni  > Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej  > Zakład Toksykologii Środowiska

Zakład Toksykologii Środowiska

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

PROJEKT "STAŻ"

Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków Zdrowie Publiczne i Zdrowie Środowiskowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Projekt WND-POWR.03.01.00-00-S084/17
Okres realizacji: 2018-01-01 – 2019-10-31
Wartość projektu: 483 165 PLN, w tym 467 996 PLN dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego


CEL i EFEKT PROJEKTU Celem głównym projektu jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla kierunków studiów I i II stopnia Zdrowie publiczne (ZP) oraz I stopnia Zdrowie środowiskowe (ZŚ) realizowanych w Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Istotą projektu jest podnoszenie kwalifikacji w oparciu o zdobywanie umiejętności praktycznych (twardych i miękkich) bezpośrednio u potencjalnych pracodawców. Program ma na celu również przedstawienie sylwetki absolwenta pracodawcom, którzy nie zawsze dostrzegają korzyści wynikające z zatrudnienia absolwentów kierunku ZP i ZŚ. W konsekwencji odbycie stażu ułatwi Studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, które będzie uzupełnieniem wiedzy pozyskanej na studiach.


GRUPA DOCELOWA
2018
Studenci studiów II stopnia – II rok kierunku:
Zdrowie publiczne (specjalności inne niż zdrowie środowiskowe i bhp (ZŚiBHP)) – 5 osób
Zdrowie publiczne, specjalność ZŚiBHP – 4 osoby
2019
Studenci studiów II stopnia – II rok kierunku:
Zdrowie publiczne (specjalności inne niż ZŚiBHP) – 6 osób
Zdrowie publiczne, specjalność ZŚiBHP – 3 osoby
Studenci studiów I stopnia kierunku:
Zdrowie publiczne (ZP) – II i III rok – 6 osób
Zdrowie środowiskowe (ZŚ) – II i III rok – 11 osób


RODZAJE STAŻY
2018 – Wszystkie staże 12 tygodniowe (po 30h w tygodniu = 360h)
2019
Zdrowie publiczne I i II stopień (specjalności inne niż ZŚiBHP)
– staże 12 tygodniowe (po 30h w tygodniu = 360h)
Zdrowie publiczne II stopień specjalność ZŚiBHP
– 3 staże 16 tygodniowe (w trakcie semestru 8 tygodni po 20h tygodniowo (160h) + po semestrze 8 tygodni po 25h tygodniowo (200h))
Zdrowie środowiskowe I stopień
- 4 staże 16 tygodniowe (w trakcie semestru 8 tygodni po 20h tygodniowo (160h) + po semestrze 8 tygodni po 25h tygodniowo (200h))
– 7 staży 12 tygodniowych (po 30h w tygodniu =360h)


STAŻE – FINANSOWANIE
Z projektu finansowane są następujące koszty:
1. wynagrodzenie wypłacane Stażyście,
2. wynagrodzenie Opiekuna Stażu u Przyjmującego na Staż,
3. zakwaterowanie na czas trwania Stażu,
4. ubezpieczenie Stażysty,
5. koszty komunikacji miejskiej,
6. koszty niezbędnych badań lekarskich,
7. koszty materiałów zużywalnych niezbędnych do bezpośredniego wykonania obowiązków stażowych – tylko studenci ZŚ i ZP specjalności ZŚiBHP.
Uwaga: Koszty finansowane są do wysokości przewidzianej warunkami projektu.


REKRUTACJA NA STAŻ
1. Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie przez Ubiegającego się o Staż wniosku. Ubiegający się o Staż składa wniosek do Specjalisty ds. Staży danego kierunku.


Specjalista ds. Stażu kierunku ZP (specjalności inne niż ZŚiBHP)
dr Michał Brzeziński
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
Al. Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk
michal.brzezinski@gumed.edu.pl


Specjalista ds. Stażu kierunku ZŚ i ZP specjalność ZŚiBHP
dr Monika Cieszyńska-Semenowicz
Zakład Toksykologii Środowiska
ul. Dębowa 23A, 80-204 Gdańsk
monika.cieszynska-semenowicz@gumed.edu.pl
Tel. (58) 349-19-35


2. O zakwalifikowaniu na Staż decydować będzie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT GUMed.
3. Zasady rekrutacji określone zostaną w Regulaminie.


KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU
W sprawie projektu proszę kontaktować się ze Specjalistą ds. Stażu (odpowiednim w zależności od kierunku i specjalności) lub Kierownikiem projektu.


Kierownik projektu
dr hab. inż. Justyna Rogowska
Zakład Toksykologii Środowiska
ul. Dębowa 23A, 80-204 Gdańsk
justyna.rogowska@gumed.edu.pl
Tel. (58) 349-19-35

WAŻNE DOKUMENTY
Regulamin (plik docx, 208 kB)
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o gotowości przyjęcia na Staż (plik docx, 184 kB)
Załącznik nr 2 – Wniosek (plik docx, 195 kB)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie – dane osobowe (plik docx, 187 kB)
Załącznik nr 4 – Dziennik Stażu (plik docx, 193 kB)
Załącznik nr 5 – Raport dotyczący umiejętności nabytych przez Stażystę (plik docx, 184 kB)
Załącznik nr 6 – Zaświadczenie o ukończeniu Stażu (plik docx, 184 kB)
Załącznik nr 7 – Ankieta ewaluacyjna – Stażysta (plik docx, 189 kB)
Załącznik nr 8 – Ankieta ewaluacyjna – Przyjmujący na Staż (plik docx, 188 kB)

PROPOZYCJE MIEJSC ODBYCIA STAŻU
2018_Miejsca_stazowe_zdrowie_publiczne_specjalnosc_ZSiBHP (plik docx, 13 kB)
2018_Miejsca_stazowe_zdrowie_publiczne_specjalnosci_inne_niz_ZSiBHP (plik docx, 13 kB)

WAŻNE-TERMINY REKRUTACJI
Rekrutacja na Staż – 07.05.2018 – 20.05.2018.
Proszę składać dokumenty do właściwych ze względu na kierunek/specjalność Specjalistów ds. Staży
Wykaz dokumentów znajduje się w Regulaminie.
UWAGA: W 2018 roku istnieje możliwość odbycia tylko Staży 12-tygodniowych


2018-WAŻNA INFORMACJA dla studentów II roku II stopnia: Do wyliczenia średniej ze studiów bierze się pod uwagę I, II, III semestr studiów II stopnia


WAŻNA INFORMACJA Szanowni Państwo przypominamy, iż zgodnie z §6 pkt 1-4 Regulaminu średnia ocen NIE JEST JEDYNYM kryterium decydującym o Przyjęciu na Staż u danego Pracodawcy. Pod uwagę bierze się również inne kryteria wymienione w §6 pkt 3 b-c. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §4 pkt 4a Regulaminu do wniosku należy dołączyć “dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz aktywności dodatkowe Ubiegającego się o Staż w trakcie studiów” jeśli takie Państwo posiadają i chcą Państwo aby były uwzględnione z procesie rekrutacji.


WAŻNA INFORMACJA Wyniki rekrutacji


2018.07
Zwrot kosztów przejazdu
Zwrot kosztów przejazdu (plik docx, 190 kB)
Rachunek do umowy
Rachunek do umowy (plik doc, 36 kB)
Informacje do “Rachunku (..)”: Szanowni Państwo, wypełniacie tylko górną część dokumentu (proszę nie wpisywać numeru umowy). Potwierdzenie wykonania prac wypełniać będzie Pani Dr Monika Cieszyńska-Semenowicz. UWAGA: w “miejsce zamieszkania” wpisujecie Państwo to samo miejsce zamieszkania co w umowie stażowej!!! Gdyby mieli Państwo problem z wypełnieniem formularza rachunku to można to zrobić u nas (w ZTŚ) na miejscu. Proszę pamiętać żeby dostarczyć również listę obecności i dziennik stażu za okres za który wnioskują Państwo o wynagrodzenie.

Aktualizacja strony: 09.10.2018
Grażyna Gałęzowska, Lidia Wolska